RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA GYERGYÓDITRÓ

Gyulafehérvári Főegyházmegye

 

 

 

 

Kedves Bérmálkozók! A 2021. évi bérmálás előtti vizsga anyagát olvashatjátok az alábbiakban, az I-II. részekben. 

 

 

 

 

 

I. A legfontosabb imádságok és tudnivalók

 

 

 A keresztvetés
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

A Szentháromság dicsőítése
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Az apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.


Az Úr imája (Miatyánk)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Amen.

Az isteni erények felindítása
Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy.

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Az Úr angyala
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, -- és ő méhében foganá Szentlélektől szent Fiát.
Üdvözlégy...
Íme az Úrnak szolgáló leánya, -- legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy...
És az Ige testté lőn, -- és miköztünk lakozék.
Üdvözlégy...
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. -- Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

 

 

 

 

Reggeli imádság
Szívem első gondolatja
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Amen.
 

Esti imádság
Ó édes Istenem,
Hálát ad most lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!

Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.

Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. Amen.

Más reggeli imádság
Szívből kérlek Istenem,
Ma egész nap légy velem.
Segíts meg, hogy jó legyek,

Mindenkivel jót tegyek.
Ha rám nézel e napon
Öröm legyen arcodon. Amen.

Más esti imádság
Kezed közé leteszem
Elmúlt napom, Istenem.
Minden munkám, örömöm,

Ami jó volt, köszönöm.
Ígérem, még jobb leszek
Őrizd Uram, gyermeked. Amen.

 

 

 


Krisztus lelke szentelj meg engem...
Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihless meg engem, Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem, Ó édes Jézus hallgass meg engem! Szent sebeidbe rejts el engem, Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled. A gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hívj magadhoz engem, és engedj Hozzád jutnom, hogy szentjeiddel dicsérjelek, mindörökkön örökké. Amen.

Fogadd el Uram, szabadságomat...
Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok Uram egyszerre mindent. Legyen felettünk korlátlan úr rendelkezésed. Csak egyet hagyj meg ajándékul: szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más nem kell. Amen.

Szűz szülője Istennek...
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te hatalmas védelmezz. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni, ó irgalmas! Kell is segítened, ó hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak vigasztalója, Bűnösök oltalmazója és menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége! Ki kérte még segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban. Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek ó Anyám, fönn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.

A szentolvasó (Rózsafüzér)

Az első három Üdvözlégyben:
1. aki hitünket növelje.
2. aki reményünket erősítse.
3. aki szeretetünket tökéletesítse.
 

 

 

 

Az örvendetes olvasó titkai:
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél.
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

 

 

 

 

 

 

 

A fájdalmas olvasó titkai:
1. aki érettünk vérrel verítékezett.
2. akit érettünk megostoroztak.
3. akit érettünk tövissel koronáztak.
4. aki érettünk a keresztet hordozta.
5. akit érettünk keresztre feszítettek.
 

 

 

 

A dicsőséges olvasó titkai:
1. aki a halálból feltámadt.
2. aki a mennybe fölment.
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4. aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

 

 

 

 

 

 

 

A világosság titkai
1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánitotta isteni erejét.
3. Aki meghírdette Isten országát.
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

Most segíts meg Mária...
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Amen.


Oltalmad alá futunk...
Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja! Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Asszonyunk, Közbenjárónk és szószólónk! Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Amen.

Ima Szent Józsefhez
Szent József légy házunk ura, kis családunk pátrónusa. Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket. Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az isten-áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

IMA A SZÜLŐKÉRT

 

 

 

.
Jó Isten, te adtál nekem
szerető szülőket.
Jóságukért oltalmazzad,
és áldd meg, kérlek, őket!
Add, hogy mindig úgy szeressem,
mint Te Szűz Anyádat,
add, hogy sohase érje őket
miattam a bánat! Amen.

 

 

 

Te Deum (Téged, Isten dicsérünk)

 

 

 

 

 

 

 

Az őskeresztény lelkiség alkotása a "Téged, Isten, dicsérünk" (Te Deum) himnusz. Isten fölségének magasztalására és hálaadásul imádkozzuk különféle ünnepeken, ünnepi szertartásokon, zsolozsmában. Igen ajánlatos a közösségekben is. Sok keresztény hívő gyakran elimádkozza Isten dicséretére magánimádságként. A Te Deum a IV. században keletkezett, sőt egyes részei, elemei még korábbra, a vértanúk korába vezethetők vissza. A szöveg a zsoltárok költészetéhez hasonlóan magasrendű, emelkedett próza, rím és szabályos ritmus nélkül, mégis szárnyaló, ünnepélyesen egyszerű nyelven, mint a Biblia és a liturgia többi szövegei is.

A Te Deumot őseink gyakrabban énekelték, mint manapság szokásos. Ezzel is arra nevelték magukat, hogy a liturgia szellemében Isten imádását tartsák a legszebb, az emberhez legméltóbb foglalatosságnak, abba egész önátadással bekapcsolódjanak. Mi is énekeljük minél gyakrabban: misék végén a nagy ünnepeken (pl. Húsvét, Szentháromság, Krisztus Király, más főünnepek), ájtatosságokon, vallásos összejövetelek, lelkigyakorlatok alkalmával.

 

 

 


Téged, Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak.

Szent vagy, szent vagy, * erősséges szent Isten vagy!

Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsőséged mindent bétölt.
Téged dicsér, egek Ura * apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged *s mérhetetlen nagy Fölséged.
S azt, ki hozzánk tőled jött le * Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál * szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket *: Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő *: mindeneket ítélendő.

(Itt meghajlunk vagy letérdelünk.)

Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsőségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald!

(Fölegyenesedünk vagy fölállunk.)

Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz ;* híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk.

Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!

 

 

 
Hitünk fő igazságai

1. Egy Isten van. -- Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja.
3. A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. -- Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti.
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.


Jézus örömhíre
Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre.

A főparancsolat (Vö. Mk 12,30-31)

1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.


Jézus ,,új parancsa'' (Vö. Jn 13,35):
Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.

A tízparancsolat

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!


Az Egyház öt parancsolata

1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!


A szentségek
1. a keresztség,
2. a bérmálás,
3. az Eukarisztia,
4. a bűnbocsánat szentsége,
5. a betegek kenete,
6. az egyházi rend,
7. a házasság.

Így készülünk a szentgyónásra

 

 

 


A Szentlélek segítségét kérjük:
Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam.
Megvizsgáljuk lelkiismeretünket: Utoljára gyóntam:... Áldozni szoktam:... Bűneim...
(Valamelyik lelkitükör segítségével gondolatban szedd össze, és jegyezd meg, hogy milyen bűnökkel bántottad meg a jó Istent. Ha valamit meg akarsz kérdezni, akkor arra is készülj fel!)
Megbánjuk bűneinket (Bánatimádság)
Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

 

 

 

 

 

 

 

A gyónás módja

 

 

 

Gyónó: Dícsértessék a Jézus Krisztus!

 

 

 

Pap: Mindörökké! Ámen!

 

 

 

Gyónó: Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében!

 

 

 

Gyónó: Gyónom a Mindenható Istennek, és Isten helyett neked lelkiatyám hogy utolsó gyónásom óta a következő bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam........és a következő bűneimre emlékszem.........

 

 

 

 

 

 

 

Gyónó: Teljes szívemből bánom minden bűnömet mert azokkal a JóIstent megbántottam. Erősen fogadom, hogy ezután nem vétkezem, a bűnt és a bűnrevezető alkalmakat elkerülöm és a jóra törekszem, ezért kérek üdvös elégtételt és feloldozást.

 

 

 

 

 

 

 

        Feloldozás után:

 

 

 

Pap: Magasztaljuk Istent mert jóságos hozzánk.

 

 

 

Gyónó: Mert örökké szeret minket.

 

 

 

Pap: Isten megbocsájtotta bűneidet, menj és ne vétkezz.

 

 

 

Gyónó: Istennek legyen hála.

 

 

 

Gyónó: Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében!
Gyónó: Dícsértessék a Jézus Krisztus!
Pap: Mindörökké! Ámen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

 

Bérmálkozóknak tudnivaló 

 

 

 

(Elmélet)

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krisztus: az Út

 

 

 


A katolikus hit rövid összefoglalása az Éneklő Egyház c. imakönyvből.

Erkölcstani összefoglalás

A következő pontok a katolikus erkölcstan alapelveinek rövid összefoglalását adják. Elmélyítéséhez a könyv imádságos részeinél, a szentségekről szóló fejezetben (lelkitükör: 944. oldal), továbbá a klasszikus erkölcstani és elmélkedési könyvekben talál anyagot az olvasó és imádkozó hivő.

A hitről és a cselekedetekről. Krisztus életével és tanításával tudtunkra adta mindazt, ami az üdvösség elnyeréséhez szükséges. A hitnek a cselekedetekben kell megmutatkoznia, különben a hit halott (Jak 1,19-27). Ahogy a keresztény ember bölcsessége: Krisztus igazsága, úgy a keresztény erkölcs mértéke: Krisztus szentsége.

A megtérésről. Jézus tanítása kezdetén bűnbánatot hirdetett és megtérést követelt. Isten fönségének, szentségének, irántunk tanúsított szeretetének meglátása az emberben üdvös istenfélelmet, bűnei fölött érzett fájdalmat és a megtérésre való készséget kelt. "A bölcsesség kezdete az Úr félelme." (110. zsoltár)

Az eredeti bűnről és a személyes bűnökről. Az emberiség történelmének első pillanatától kezdve szabadon akarhatta a jót vagy a rosszat. Őseink az első döntés alkalmával szembeszegültek Istennel, a rossz mellett döntöttek. Ez az eredeti bűn, melyért az egész emberiség, mint egy hatalmas közösség felelős. Hatását minden ember személy szerint is érzi. - Bár a keresztség megszabadít az áteredő bűntől, megmarad bennünk a bűnre való hajlam. Kívülről a Sátán csábításai, belülről pedig a testi vágy, a szemek kívánsága (kapzsiság) és az élet kevélysége kísértenek minket Isten parancsainak megszegésére (Vö. Ef 6, 12 és lJn 2, 16). A kísértés nem bűn. A döntés és cselekvés akkor válik bűnné, ha az ember Isten akaratának TUDVA ÉS AKARVA elleneszegül, tehát a legfőbb Jóval szemben a látszólagos jót választja.

A halálos és bocsánatos bűnről. "Van bűn, mely a halálra vezet" (lJán 5,16). Halálos bűn, ha az ember teljes tudatossággal és akarattal jelentős dologban Isten parancsa ellen dönt és cselekszik, megtagadva ezzel teremtő Istenének az engedelmességet, szembefordulva Szerető Atyjával. Az ernberi gyengeség még a megváltottakat is gyakran hibákba, kisebb bűnökbe viszi. A megszegett parancs jelentőségének és cselekedetünk szándékosságának arányában ezek kisebb, "bocsánatos bűnök". Ezekről mondja János apostol: "aki azt mondja magáról, hogy bűntelen, az önmagát vezeti félre".

A bocsánatos bűnök is Isten szeretete ellen vannak, ezért küzdenünk kell ellenük, vezekelnünk kell miattuk, s mennyei közbenjárónknak, Jézus Krisztus irgalmához kell folyamodnunk.

A természeti törvényről. Az emberiség történelmének egyetlen pillanatában sem volt magára hagyatott. Isten akaratát különböző módon és mértékben, de mindig, mindenki megismerheti. A természeti törvények - bár megfogalmazatlanul - ott élnek minden társadalom gondolkodásában. Nélkülük sem emberi, sem társas élet nem volna lehetséges. Ezek legfőbb alapelve: tedd a jót, kerüld a rosszat. A nagy kérdésekben (mint például az élet tisztelete, az adott szóhoz való hűség, a gyermekek és szülők kapcsolata stb.) ezek már kielégítő módon választ adnak.

A Tizparancsolatról. Isten a kinyilatkoztatás folyamán akaratát pontosan megfogalmazva adta tudtul a választott népnek a Tízparancsolatban. Ez az embernek Isten és embertársai iránti alapvető kötelezettségeit összegzi. Isten iránti hódolat, az ő szentségének alázatos megvallása, az imádás, a szülők, az élet, az életadás. a jogos tulajdon, a másnak javát vagy kárát munkáló emberi szó, továbbá a felebarát családjának és javainak tiszteletbentartása minden vallási és erkölcsi magatartás örökérvényű alapja, mely nem változik meg az Újszövetségben sem, hiszen Jézus mondja: "Nem megszüntetni jöttem a törvényt, hanem beteljesíteni" (Mt 5,17). A Tízparancsolat magyarázatát lásd a 28-29. oldalon.

A főparancsról. Jézus Krisztus mindezt a törvényt a szeretet főparancsában foglalta össze: "Szeresd Uradat, Istenedet - Szeresd felebarátodat" (Mt 22,35-40).

Krisztus követéséről. A keresztény élet példája és mértéke, vagyis igazi Törvénye: maga Krisztus. Ő megmutatta szeretetét az Atya iránti ENGEDELMESSÉGBEN. Az Atyával való személyes kapcsolatát az állandó IMÁDSÁGBAN gyakorolta. Megdicsőítette az Atyát SZENVEDÉSÉBEN és halálában, az Atya pedig a teljes önátadásra a Fiú megdicsőítésével válaszolt. Krisztus egész küldetése kinyilvánította Istennek az emberek iránti SZERETETÉT. Ahol járt, jót tett: gyógyított, ételt adott, tanított. Figyelmeztetett az IRGALMASSÁG testi és lelki cselekedeteire, s tudtul adta, miben áll boldogságunk. Végül életét adta áldozatul az emberekért, hogy megmutassa, mennyire szereti Isten a világot. Krisztus tanítása hiteles, ő maga az egyetlen igazi Út, amelyen szeplőtlenül járhatunk.

Az Istenre hagyatkozásról. A keresztény erkölcs és az erények alapja: az ember Istennek való önátadása ("devotio"). Nem más ez, mint annak átélése és állandó tudata, hogy a keresztségben meghaltunk a bűnnek és életünk Istenben van elrejtve. Önmagunkat, sorsunkat. szabadságunkat Isten kezébe helyezzük, teljes bizalommal reá hagyatkozunk, fenntartás nélkül átadjuk neki magunkat. Lemondunk saját elképzeléseinkről, önakaratunkról, elismerjük őt Uruuknak és Atyánknak, s engedjük, hogy ő vezesse életünket isteni tetszése szerint. E magatartás jeles példája Ábrahám, aki az Úr szavára hagyatkozva otthagyta biztonságos életét, s azután fiát is kész volt feláldozni. Azután példája Mária, aki minden emberi számítás ellenére vállalta Isten akaratát. S legfőbb példája Krisztus, aki azt mondta: "az én eledelem az, hogy Atyám akaratát cselekedjem" (vö. Jn 4,34). Ennek az alapérzületnek megnyilvánulása a keresztény ALÁZATOSSÁG, s ebből a termőtalajból nőnek ki - Isten ajándékaképpen - az őneki tetsző ERÉNYEK. Alázatos önátadásunkat minden szentmisében Krisztus áldozatával egyesítjük, s így lesz az kedvessé az Atya szemében.

Az erényekről. Az erény: állandó készség a jó akarására és megtételére. Krisztus ugyanis nem elégszik meg azzal, hogy a benne hivők nem követnek el bűnt, hanem azt akarja, hogy minél több gyümölcsöt teremjenek. A bűnökkel szemben megmutatta az erényeket, tanácsokat adott, s kegyelmével, Isten ingyenes ajándékával együttműködve az ember magáévá is teheti ezeket az erényeket.

A sarkalatos (kardinális) erényekről. Az emberi élet alapvető erkölcsi tényezőit, természetes erényeit a kinyilatkoztatáson kívül is felismerte az emberiség. Az emberi természettel járó - tehát szintén Istentől kapott - helyes elveket nem teszi fölöslegessé a természetfölötti, kegyelmi élet. A természetes erényekre. mint sarokpillérekre épül a természetfölötti erények kupolája. E négy erény:

1. AZ OKOSSÁG:az a begyakorolt körültekintés, józan ítélőképesség, mely által az általános erkölcsi irányelveket mindennapi tetteinkben a körülmények mérlegelésével alkalmazzuk.

2. AZ IGAZSÁGOSSÁG: megadni mindenkinek, ami neki jár - Istennek a teremtményi hódolatot - a közösségnek, hazának, társadalomnak kötelességeink teljesítését, embertársainknak a velük való kapcsolatoknak vagy megállapodásoknak megfelelő javakat, szolgáltatásokat, tartozásokat.

3. AZ ERŐSSÉG: a lélek ereje, állóképessége a jó ügyekben, a szorongatások, szenvedések, küzdelmek között.

4. A MÉRTÉKLETESSÉG: begyakorolt uralom az emberi szenvedélyek fölött mind testi természetű dolgokban (falánkság, élvezetek, nemi vágy, mozgás stb.), mind a szellemiekben (harag, kíváncsiság, rendetlen kívánság, túlzásokra való hajlam). A többi természetes erény e négyre visszavezethető.

Az isteni erényekről.Az isteni erények célja is, forrása is közvetlenül az Istennel való kapcsolat. (Természetfeletti erényeknek is hívjuk őket.) Isten adományai, melyek a mi együttműködésünkkel bontakoznak ki.

1. A HIT: a legfőbb Igazság szavának, igéjének feltétlen elfogadása annak alapján, hogy Isten nem téved és nem téveszt meg.

2. A REMÉNY: bizalomteljes ráhagyatkozás a legfőbb Jóra, aki minket üdvözíteni tud és akar; vakmerőség nélkül, de Isten irgalmában bízva életünknek az öröklét felé irányítottsága.

3. A SZERETET: akaratunk minél teljesebb egyesülése Istennel, aki maga a Szeretet; felebarátaink szeretete Istenre való tekintettel és Isten példája szerint. A szeretet gyümölcsei: a béke, öröm, megbocsátó és adakozó jóindulat.

A hit majd életünk végén elmúlik, mert helyet ad a látásnak. A remény is elmúlik, mert a beteljesedés fölöslegessé teszi. De a Szeretet mindörökre megmarad, mert Isten színelátásában jut el a boldog tökéletességre.

Az evangéliumi parancsokról és tanácsokról. Krisztus parancsai irányítanak bennünket, hogy a bűnt elkerüljük és a jót tegyük. Ő azt akarja, hogy keressük Isten országát és az ő igazságát, hogy kövessük őt a kereszthordozásban, hogy szelídek és alázatosak legyünk, ellenségeinket szeressük. Tanácsait pedig mindenki hivatása és életállapota szerint tartja meg. Az evangéliumi tanácsok: önkéntes szegénység, örökös tisztaság és tökéletes engedelmesség. Az életállapotokról és hivatásokról. Isten a mindenkire vonatkozó parancsokon és tanácsokon kívül külön-külön is kinyilvánítja mindenkinek az ő akaratát az egyéni életkörülményekben, tehetségekben, adottságokban és feladatokban. Az emberek többségének a világi élet keretei közt jelöli ki a helyet, s azt kívánja, hogy foglalkozásának, képességeinek megfelelően a cselekvő életmód gyümölcseit teremje igazságban és szeretetben - családja, munkahelye, embertársai körében. Eközben "tisztán őrizze meg magát e világtól" (Jak 1,27), s a tevékeny életmód közben ne feledkezzen meg arról, hogy "mindenekelőtt Isten Országát keresse", mert "mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja" (Mt 16,26).

Másokat a papi hivatás kegyelmével tüntet ki, s azt kívánja, hogy e hivatást felismerjék, ápolják, életük végéig hűségesen megőrizzék. Ismét másoknak az evangéliumi tanácsok teljes megtartására ad szerzetesi hivatást. Midőn ezek egész életüket e tanácsok megtartására kötelezik el fogadalommal, erőt és példát adnak keresztény testvéreiknek, hogy a maguk körülményeihez mérten e tanácsok szellemében éljenek.

Egyeseknek megadja a szemlélődő életmód hivatását, hogy az isteni igazságokban elmélyedve és egész életüket irnádságra áldozva az Egyház titkos lelki erőforrása legyenek. Bár ők is "cserépedényben" hordozzák e tökéletesebb ajándékokat, de így is hívó jelet adnak a világban élő testvéreiknek az imádságra, az isteni dolgok szemléletére, mely majd a mennyben mindannyiunknak közös része lesz.

E sokféle életúton mindenkinek meg kell látni és teljesíteni kell "állapotbeli kötelességeit", melyekhez más és más módon mindenki megkapja Istentől az "állapotbeli kegyelmeket" is.

A bűnbánatról. Krisztus ismerte az embert, s tudta, mi lakik benne. Ezért tanítását a bűnbánat meghirdetésével kezdte. A krisztusi tökéletességre törekvő embernek is tapasztalnia kell önmaga gyarlóságait. Isten irgalmában való vakmerő bizakodás nélkül rá kell bízni magát erre a megbocsátó irgalomra. A bűnöknek önmagunk és Isten előtt való feltárása, azok elkövetésének őszinte sajnálata olyan megtérést eredményez, mely együtt jár a bűnök bocsánatával: Isten megbocsátó szava a szentségi feloldozásban az embert újra megigazulttá teszi, helyreállítja az Istennel való tiszta szeretetkapcsolatot. A bűnbánat és bocsánat Isten irgalmának, kegyelmének köszönhető új kezdet.

A krisztusi élet erőforrásairól. Isten az embert SZABAD AKARATTAL ruházta fel, azt kívánva, hogy az ember önként lépjen ővele szeretet-szövetségre. De nem hagyta magára az embert: irányítóul belé adta a LELKIISMERETET; tanította és akaratát megismertette vele a próféták, majd legtökéletesebben saját Fia által. A Fiú megmutatta az Atyát, s most már a parancsokon túl ez az ISTENISMERET serkenti a hivőt az igazi életre.

Minden cselekvés a természetből, az életből fakad. Mivel az emberi természet - különösen az áteredő bűn következtében megromlott voltában - nem lenne képes Isten akaratának teljesítésére, Isten egy új természetet, új életet helyezett belénk: az ő saját életét a MEGSZENTELŐ KEGYELEM által. A megszentelő kegyelem megöli bennünk a "régi embert", s a Krisztussal egyesülő léleknek új, megigazult, istengyermeki életet ad. E kegyelmet a keresztség adja, a bűnbánat szentsége helyreállítja, a többi szentség pedig növeli bennünk. A megigazultság gyermeki bizalmat kelt az emberben Isten iránt, állandó szeretetet és békességet Istennel és emberrel, s gyümölcsöket terem a jótettekben.

Az egyes cselekedetekhez is küld Isten természetfölötti támogatást, SEGÍTŐ KEGYELMET, mely vagy megelőző, hogy sugallat-szerűen a jóra indítson, vagy kísérő, hogy a végrehajtásban megerősítsen. Életünknek minden igazi jócselekedetében érezzük a kegyelem hatását, de az nem szünteti meg az emberi szabadságot, hanem együttműködésre hívja.

A közösségről. Az ember természeténél fogva közösségi lény. A kisebb közösségek létjogosultságát mindig az adja, hogy tagjai egymást bizonyos értékek megszerzésére, megvalósítására és megőrzésére segítik. Igazi erőforrásunk azonban az a nagy közösség, melyre Krisztus üzenete közvetítését, lelki irányításunkat, az istendicséret foÍytatását bízta a földön: az Egyház. Az Egyház a kinyilatkoztatott tanítás átadásával és magyarázatával, az apostoli idők óta adott parancsok, tanítások által, hagyományaival és szokásaival is formál minket napról napra Krisztus hasonlóságára.

A krisztusi élet céljáról. Ha a krisztusi utat követjük, akkor eljuthatunk a keresztény életszentségre, ahogy Mesterünk is mondta: "Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes" (Mt 5,48). Akkor várhatjuk, hogy jöjjön a hívás: "Jertek, Atyám áldottai, és vegyétek az országot, mely nektek készíttetett a világ kezdetétől" (Mt 25,34).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pünkösd ünnepéről:

 

 

 


Pünkösd a húsvéti idő záróünnepe (pentekoszté=ötvenedik nap), ami idén május 23-ára esik. Ezen a napon emlékezik az Egyház arra, hogy Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra.

 

 

 


Az ószövetségben hét héttel a kovásztalan kenyér ünnepe után hálát adtak Jahvénak a búzatermésért és önkéntes adományokat vittek a szentélybe, amit a szegényekkel és a levitákkal osztottak meg. Jézus korában már az egyiptomi kivonulás utáni 50. napra emlékeztek, és a Sínai-hegyen kapott tíz parancsolat kihirdetését ünnepelték.

 

 

 

A katolikus liturgia pünkösdkor húsvét beteljesedését ünnepli: Jézus elküldi a megígért Szentlelket, akinek hét ajándéka (bölcsesség, értelem, jótanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, istenfélelem) betölti az egybegyűlt apostolokat, és „a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában” egyesíti.

 

 

 

Az Apostolok Cselekedetei részletesen beszámol az első pünkösd eseményeiről: „Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni”. A szerző még azt is megjegyzi, hogy Péter apostol igehirdetése nyomán „mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk” (ApCsel 2).

 

 

 

A középkori népi jámborság is megeleveníti a szentírás szavait: a szél zúgását kürtökkel és harsonákkal, a tüzes lángnyelveket egyes helyeken a templom padlásáról ledobott égő kóccal jelenítették meg. Máshol a templom ajtaját és ablakát sarkig kitárták, hogy a Szentlélek átjárja a házat.

 

 

 

A püspökök szerte a világon ezen a napon szolgáltatják ki a bérmálás szentségét, hogy még nyilvánvalóbb legyen az Egyház születésének jelentősége és az evangélium hirdetésének megkezdése.

 

 
 

 

 

 

A Szentlélek hét ajándéka

 

 

 

1. Bölcsesség.
2. Értelem.
3. Jótanács.
4. Tudomány.
5. Lelki erősség.
6. Jámborság.
7. Istenfélelem.

 

 

 

A katolikus hit rövid összefoglalása az Éneklő Egyház c. imakönyvből.

A krisztusi igazságok ismerete nélkül nincs keresztény élet. Egyre jobban meg kell ismernünk hitünket. A legfontosabb igazságok foglalatai a Hitvallások. A "főigazságok": a hittanulásban használt rövid összefoglalások.

1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

2. Isten a világ Teremtője és gondviselő Atyánk.

3. A Fiúisten emberré lett, hogy minket megváltson és üdvözítsen.

4. Isten igazságos, aki a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti, de a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát.

5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.

6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.

7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.

8. Jézus szent evangéliuma (örömhíre): Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre.

 

 

 

 

 

 

 

Az egyház főünnepei

 

 

 

 • Vízkereszt . jan. 6.
 • márc. 19. (Szent József)
 • márc. 25. (Gyümölcsoltó Boldogasszony);
 • Húsvét,
 • Urunk Mennybemenetele
 • Pünkösd
 • Szentháromság vasárnapja
 • Úrnapja
 • Jézus Szíve péntekje
 • jún. 24. (Keresztelo Szent János)
 • jún. 29. (Szent Péter és Pál)
 • aug.15. (Nagyboldogasszony)
 • aug. 20. (Szent István király)
 • okt. 8. (Magyarok Nagyasszonya);
 • nov. 1. (Mindenszentek);
 • Krisztus Király
 • dec. 8. (Szeplőtelen Fogantatás)
 • dec. 25. (Karácsony);
 • jan. 1. (Karácsony nyolcada)
 • továbbá a helyi fővédőszent és templomunk felszentelésének évfordulója.


A főünnepeket "méltó és igazságos" szentmisével, zsolozsmával, ünnepi imádságokkal megtartani. A magyar egyházban ez idő szerint kötelező a szentmisén való részvétel és lehetőség szerint a munkaszünet a vasárnapokon, a vasárnapra eső ünnepeken kívül

________________________________________________________________

Az Egyház ünnepei

Ünnepek:

  • Krisztus megkeresztelkedése (I. évközi vasárnap); január 18. és 25,
  • febr. 2, 22, 24,
  • ápr. 25,
  • máj. 3,
  • jún. 27,
  • júl. 2, 3 , 25,
  • aug. 6,10, 24,
  • szept. 8, 14, 21, 24, 29,
  • okt. 18, 28,
  • nov. 5, 9, 19, 30,
  • dec. 26, 27, 28,
 • valamint a Szent Család ünnepe (Karácsony utáni vasárnap)

A világosság olvasója

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki megtisztítson minket,
2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
3. aki a szentségekben megerősítsen,

A tizedekre:
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét,
3. aki meghirdette Isten országát,
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyolc boldogság

 

 

 "Látva Jézus a tömeget, fölment a hegyre.Amikor leült, hozzá járultak tanítványai. Jézus pedig megnyitva száját, így tanította őket:

1. Boldogok a lelki szegények,mert övék a mennyek országa.
2. Boldogok a szelidek,mert ők bírják a földet.
3. Boldogok, akik sirnak,mert ők megvigasztaltatnak.
4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők kielégíttetnek.
5. Boldogok az irgalmasok,mert ők irgalmasságot nyernek.
6. Boldogok a tisztaszivűek,mert ők meglátják az Istent.
7. Boldogok a békességesek,mert ők Isten fiainak hívatnak.
8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért,mert övék a mennyek országa." (Mt 5,1-10.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bérmálás előtti vizsga-tételek  I.                  2020          -  2021

 

 1. A szentháromság dicsőítése
 2. Az apostoli hitvallás
 3. A Miatyánk
 4. Az isteni erények felindítása
 5. Az angyali üdvözlet
 6. Az Úr Angyala..
 7. Reggeli Ima
 8. Esti Mádság
 9. Szűz szülője Istennek…
 10. A rózsafüzérről általában
 11. Örvendetes rózsafüzér
 12. Fájdalmas rózsafüzér titkai
 13. Dicsőséges rózsafüzér titkai
 14. Világosság rózsafüzérének titkai
 15. Téged, Isten, dicsérünk (TE DEUM)
 16. Hitünk fő igazságai
 17. A szentségek
 18. A gyónás módja
 19. A Szentlélek ajándékai
 20. Az egyház főünnepei
 21. Az egyház ünnepei
 22. A nyolc boldogság
 23. Az isteni erények
 24.  A sarkalatos erényekről
 25. Ferenc pápa életrajza
 26. Főegyházmegyénk főpásztorai

 

   II.

 

 1. Isten láthatatlan, hogyan tudjuk mégis felismerni?
 2. Meddig jut el Isten létének természetes felismerése?
 3. Milyen választ ad az egyház az evolúcióra?
 4. A véletlenszerűség cáfolata
 5. A természetes kiválogatódás cáfolata
 6. Lehet-e az evolúció terméke az ember?
 7. A szövetség és a Tóra a Bibliában
 8. A zsoltárokról
 9. Sorold fel a zsidó vallás főbb ünnepeit
 10.  A Biblia irodalmi műfaja
 11.  A Szentírás sugalmazottsága
 12. A keresztény hit kulcsmondatai
 13.  Mária, Jézus anyja
 14. Jézus Krisztus kereszthalála
 15. Mit jelent az, hogy Jézus újra eljön az ég felhőin?
 16. Hogyan szeret Isten?
 17.  A feltámadásban való hit alapjai
 18. Jézus jelenléte az egyház szentségeiben
 19. A csodák fajtái
 20.  A Mária-jelenések
 21.  A megtérés jellemzői
 22. Az ökumené fogalma
 23. A z 1054-es egyházszakadás és a reformáció
 24. Az anglikánok elszakadása
 25.  A jó halál, a rossz halál és a megváltó halál
 26.  A végső megtisztulás vagy a purgatórium, a pokol fogalma

 

 A vizsga 2021. április 10-én lesz. Mindenki készüljön fel jól. Akinek nem sikerül, átirjuk a jövő évi jelöltek közé. Meg kell ismételnie a kurzust.

 


        
AMBRU8S DALMA 9,00-9-10  Szombat 10.04.21    
2.         AMBRUS ANITA 9,11-9,20      
3.         ANGI SZILAMÉR 9,20-9,30      
4.         BAJKÓ ADORJÁN  9,30-9-40      
5.         BAJKÓ ALEX 9,50-9,60      
6.         BAJKÓ DÁVID        
10,00-10,10    
7.         BAJKÓ HANNA 10,10-10,20    
8.         BAJKÓ KRISZTINA  10,20-10,30    
9.         BAJKÓ VALENTINA 10,30-10,40    
10.     BAJKÓ VIKTÓRIA 10,40-10,50    
11.     BAJKÓ ZSÓFIA 10,50-10,60    
12.     BARNA DÁVID 11,00-11,10    
13.     BEGE KRISZTIÁN 11,10-11,20    
14.     BENEDEK BENCE 11,20-11,30    
15.     BENEDEK EMESE  11,30-11,40    
16.     BÍRÓ SZILVIA 11,40-11,50    
17.     CSIBI ANDREA 15,00-15,10    
18.     CSIBI ANDREA 15,10-15,20    
19.     CSIBI ARNOLDF 15,20-15,30    
20.     CSIBI BRIGITTA 15,30-15,40    
21.     CSIBI KRISZTINA 15,40-15,50    
22.     CSIBI LÁSZLÓ 15,50-16,00    
23.     CSIBI MÁRIA        
24.     CSIBI NORBERT 16,00-16,10    
25.     CSIBI ORSOLYA 16,10-16,20    
26.     CSIBI PÁL ILDIKÓ 16,20-16,30    
27.     CSIBI ZOLTÁN 16,30-16,40    
28.     CSÍKI SZILÁRD 16,40-16,50    
29.     ERDŐS ANITA  16,50-17,00    
30.     ERDŐS IZABELLA 17,00-17,10    
31.     ERDŐS VIKTÓRIA 17,10-17,20    
32.     FEHÉR ERVIN 17,20-17,30    
33.     FÜLÖP FERENC  17,30-17,40    
34.     FÜLÖP NORBERT 17,40-17,50    
35.     FÜLÖP RENÁTAS vizsgázott    
36.     GÁL KRISZTIÁN 17,50-18      
37.     GYÖRGYDEÁK SZIDÓNIA 9,00-9,10 Hétfő 12.04.21    
38.     HOMOTH RÓBERT 9,10-9,20 Hétfő 12.04.21    
39.     HOMPOTH ANITA 9,20-9,30      
40.     HOMPOTH NIKOLETTA 9,30-9,40      
41.     KACSÓF ADRIÁN 9,40-9,50      
42.     KAPOT MÁRIA ANDREA 9,50-10      
43.     KINDA CSILLA 10,00-10,10    
44.     KÖLLŐ EMŐKE  10,10-10,20     
45.     KÖLLŐ KRISZTINA  10,20-10,30     
46.     LÁSZLÓ NORBERT  10,30-10,40     
47.     LÁZÁR ANITA  10,40-10,50     
48.     MÁRTON ORSOLYA  10,50-11,00     
49.     MEZEI BOTOND  11,10-11,20     
50.     MEZEI KLAUDIA  vizsgázott     
51.     MEZEI MÁRIA BERNADETT  11,20-11,30     
52.     MOLNÁR TÍMEA  11,30-11,40     
53.     MONÁR SZILVIA  11,40-11,50     
54.     PUSKÁS KAMILLA  16,00-16,10  Kedden 13.04.21
55.     PUSKÁS NORBERT  16,10-16,20     
56.     SÍPOS KÁROLY  16,20-16,30     
57.     SZŐCS SZABOLCS  16,30-16,40     
58.     TAKÁCS GAF NOÉMI  16,40-16,50     
59.     TÓTH REGINA  16,50-17,00     
60.     TÓTH ZSÓFIA  17,00-17,10     
61.     Bajkó József  17,10-17-20     
        62. Portik Balázs  17,20-17,30     
           


 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 124
Tegnapi: 115
Heti: 124
Havi: 2 782
Össz.: 328 577

Látogatottság növelés
Oldal: Bérmálás előtti vizsgaanyag
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA GYERGYÓDITRÓ - © 2008 - 2024 - ditro.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »